Cách so sánh các tệp văn bản trong C#

Trong hướng dẫn cách thực hiện này, chúng tôi giải thích cho bạn quy trình từng bước để so sánh các tệp Text trong C#. Hướng dẫn này sử dụng một trong những API so sánh tài liệu tốt nhất để so sánh hai tệp văn bản. Hơn nữa, hướng dẫn này cung cấp mã mẫu để cho bạn thấy việc triển khai chức năng C# so sánh hai tệp Văn bản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cũng như mã mẫu để so sánh hai tệp văn bản thuần túy.

Các bước để so sánh các tệp văn bản trong C#

  1. Thiết lập gói GroupDocs.Comparison for .NET từ trang web NuGet trong ứng dụng .NET để so sánh các tệp Văn bản
  2. Thêm tham chiếu vào không gian tên GroupDocs.Comparison để so sánh hai tài liệu Văn bản
  3. Tải tệp Văn bản nguồn bằng cách tạo một phiên bản của lớp Comparer
  4. Sử dụng phương thức Thêm của lớp Trình so sánh để tải tài liệu Văn bản đích
  5. Gọi phương thức So sánh của lớp So sánh để lưu tệp Văn bản kết quả vào đĩa

Các bước trên cho phép bạn dễ dàng phát triển khả năng C# so sánh hai tệp Văn bản và chỉ ra sự khác biệt. Bạn chỉ cần viết một vài dòng mã chứa lệnh gọi API của thư viện so sánh tài liệu. Bạn cũng có thể thực hiện các hướng dẫn này trên bất kỳ hệ điều hành nào như MS Windows, Linux và Mac OS mà không cần cài đặt thêm phần mềm của bên thứ ba.

Mã để so sánh các tệp văn bản trong C#

Ví dụ trên cho thấy việc triển khai so sánh hai tệp Văn bản và làm nổi bật sự khác biệt trong ứng dụng C#. Mẫu này lấy hai tệp văn bản để so sánh và lưu kết quả trong tài liệu văn bản đầu ra. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng mã này để so sánh nhiều tệp văn bản thuần túy bằng cách lặp lại bước 4. Ngoài ra, bạn có thể nhanh chóng thực hiện so sánh tài liệu cho nhiều định dạng tài liệu khác bằng API chuyển đổi tài liệu.

Chúng ta đã thảo luận về các thủ tục chi tiết để phát triển khả năng so sánh tệp văn bản của C#. Gần đây, chúng tôi đã xuất bản một bài viết về so sánh các tệp PDF trong C#, hãy xem hướng dẫn cách so sánh các tệp PDF bằng C# để biết thêm thông tin.

 Tiếng Việt